Newsletter
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
+48 71 332 36 70   |
FB | G+

Szkolenia

Studium Asystenta Rodziny

Terminy Zjazdów: 
03.10.2015, 04.10.2015, 07.11.2015, 08.11.2015, 05.12.2015, 06.12.2015, 09.01.2016, 10.01.2016, 30.01.2016, 31.01.2016, 20.02.2016, 21.02.2016, 12.03.2016, 13.03.2016, 16.04.2016, 17.04.2016, 14.05.2016, 15.05.2016,  11.06.2016,  12.06.2016

Godziny zajęć: 9.00-16.00
 
Program Studium Asystent Rodziny opracowany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowny jest głównie na podnoszenie praktycznych umiejetności uczestników. Plan studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w bloki tematyczne, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu: psychologii i pracy z rodziną, pedagogiki rodziny, psychologii rozwojowej i wychowawczej, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnych, pracy socjalnej i pracy terapeutycznej z rodziną, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego i cywilnego, regulacji prawnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, metodologii pracy asystenta rodziny, uprawnień i etyki zawodowej asystenta rodziny. Celem Studium jest kształcenie przyszłych asystentów rodziny.

Studium Asystenta Rodziny jest szkoleniem nadającym kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Asystenta Rodziny. Program Studium Asystent Rodziny spełnia wymogi Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 20111 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887). Dolnośląskie Centrum Psychoterapii decyzją ministra otrzymało akredytację na organizację i realizację profesjonalnego szkolenia kwalifikacyjnego dla przyszłych asystentów rodziny. Program merytoryczny, jak i kwalifikacje osób prowadzących zajęcia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Obszerny blok zajęć praktycznych przygotowuje uczestników Studium DCP do wykonywania zawodu asystenta rodziny. Studia gwarantują dużą liczbę zajęć warsztatowych oraz możliwość bezpośredniego zastosowania wiedzy w różnego rodzaju ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, co pozwala absolwentom po ukończeniu szkolenia na bezpośrednie zastosowanie w praktyce zdobytych umiejętności. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym, a także prawnym; wzmocnią własne kompetencje poprzez wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacji i mediacji; zdobędą umiejętności z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny; poszerzą wiedzę teoretyczną I praktyczne umiejętności z zakresu pedagogiki wychowawczej, terapii rodzin, interwencji kryzysowej. Studium Asystent Rodziny jest szkoleniem kwalifikacyjnym. Absolwenci otrzumują kwalifikacje asystenta rodziny uprawniające do podejmowania samodzielnej pracy z rodzinami. Studia prowadzone są zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.


Ilość godzin
Studium Asystenta Rodziny obejmuje 230 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.


MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Program Studium spełnia wymogi Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887). Dolnośląskie Centrum Psychoterapii decyzją ministra otrzymało akredytację na organizację i realizację profesjonalnego szkolenia kwalifikacyjnego dla przyszłych asystentów rodziny, program merytoryczny, jak i kwalifikacje osób prowadzących zajęcia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Miejsce odbywania się zajęć
Zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy Studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń).
 
 
Adresaci Studium
Adresatami Studium Asystenta Rodziny są osoby z wykształceniem wyższym oraz średnim, zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy dotyczącej zawodu Asystenta Rodziny. Adresatami stadium mogą być: absolwenci studiów magisterskich chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny, osoby z wykształceniem średnim, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny, osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną, pracownicy Urzędów Gmin, oraz inne osoby zainteresowane pracą asystenta rodziny.
 
.........................................................................................................................................

Program Studium Asystenta Rodziny
 
ZJAZD I
TRENING INTERPERSONALNY
1. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny • Eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu • Rozwinięcie własnych umiejętności intra - i interpersonalnych • Zwiększenie skuteczności radzenia sobie z emocjami
2. Trening interpersonalny dla przyszłych asystentów rodziny z elementami pracy własnej • Lepsze poznanie własnych sposobów reagowania na innych ludzi i tego jak inni reagują na nich • Wzmacniania zasobów osobistych i zewnętrznych • Pogłębienie świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań

ZJAZD II
TRENING INTERPERSONALNY.
 TRENING KUMUNIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI RODZINNYCH

3. Prowadzenie rozmów z osobami chorymi i zagrożonymi na temat leczenia a) Jak rozmawiać o trudnych tematach- techniki i ćwiczenia b) Dobra komunikacja początkiem wsparcia w rodzinie
4. Komunikacja interpersonalna w rodzinie a) style komunikacji b) bariery w komunikacji c) ćwiczenia praktyczen rozwijające umiejętności prawidłowej komunikacji w rodzinie
5. Problematyka mediacji w rodzinie a) Poszerzenie wiedzy o psychologii konfliktu • Procedury i metody rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice • Strategie psychologiczne w rozwiązywaniu konfliktów b) Zastosowanie mediacji • Wskazania do podjęcia mediacji • Przeciwwskazania do podjęcia mediacji c) Przebieg mediacji • Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach d) Praktyka umiejętności mediacyjnych w pracy z rodziną • Zawieranie kontraktu mediacyjnego • Proces analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją • Diagnoza sytuacji rodzinnej • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie mediacji rodzinnych • Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego

ZJAZD III
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE I ETYCZNE W PRACY ASYSTENTA RODZINY

6. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy. a) Prawo rodzinne w pracy asystenta rodziny • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym b) Prawo administracyjne w pracy asystenta rodziny c) Prawo karne w pracy asystenta rodziny • Prawidłowe działania Asystenta rodziny i zachowania niepożądane d) Prawo cywilne w pracy asystenta rodziny • Zakres odpowiedzialności Asystenta rodziny e) Prawo zabezpieczenia społecznego w pracy asystenta rodziny • Asystent rodziny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. • Brak upoważnienia do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę i innych f) Prawo pracy w pracy asystenta rodziny • Ośrodku Pomocy Społecznej jako miejsce zatrudnienia asistenta rodzinnego oraz Kierownik OPS, jako bezpośredni przełożonym asystenta rodziny. • Podstawowe zadanie asystenta rodziny- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej: w uzyskaniu zatrudnienia; podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
7. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej • Jak ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby rodzina mogła normalnie funkcjonować • Jak nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych
8. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny • Pomoc wszechstronna rozpoczynająca się od podstawowych zagadnień: od pomocy w codziennych obowiązkach domowych, uczeniu racjonalnego gospodarowania, żywienia, sprzątania i innych
9. Etyka pracy asystenta rodziny • Przykłady zachowań, podejmowanych działań i motywów tych działań w obszarze pracy Asystenta Rodziny

MONITORING PRACY WŁASNEJ ORAZ WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM
10. Superwizja pracy asystenta rodziny a) Korzyści systematycznych superwizji b) Etyka i higiena pracy z osobami przeżywającymi kryzys
11. Monitorowania postępów i określania etapów pracy a) Prowadzenie dokumentacji (dziennik wizyt w środowisku i pracy z rodziną, plany pracy i pomocy rodzinie oraz inne) oraz sporządzenie sprawozdania z zakresu powierzonych zadań. b) Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie podjętej pracy z rodziną i pomocy w rozwiązywaniu jej problemów. c) Monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie aktywnej postawy członków rodziny.

ZJAZD IV
 STUDIUM ROZUMIENIA RODZINY
12. Definicja rodziny, struktura rodziny, funkcje rodziny, potrzeby i problemy. a) Podstawy systemowego rozumienia rodziny • fazy cyklu życia rodziny • rodzina jako system b) stosowania oddziaływań systemowych w pracy z całą rodziną • Praca nad Studium Przypadków c) Analiza struktury rodziny ( system rodzinny i jego podsystemy) d) Charakterystyka funkcji rodziny e) Charakterystyka potrzeb rodziny f) Najczęstsze dysfunkcje rodziny- charakterystyka
13. Charakterystyka problemów rodziny: a) Problematyka destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców • Problem patologii zachowań; zachowania agresywne; zachowania autoagresywne; zachowania aspołeczne; zachowania suicydalne b) Problemtyka nieprawidłowych postaw rodzicielskich • prawidłowe i nieprawidłowe postawy rodzicielskie • Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się zaburzeń c) Specyfika pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc • Motywacja sprawcy, jako podstawowy aspekt aktywnego uczestnictwa w programie • Opór naszym sprzymierzeńcem — pozytywne aspekty pracy z oporem uczestników, • Domowy oprawca— kim są sprawcy przemoc • Mężczyzna, kobieta - PŁEĆ PRZEMOCY • Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy d) Techniki pracy z przemocą w rodzinie i mechanizmy utrudniające wychodzenie z przemocy • Warsztat ćwiczeniowy z uwzględnieniem różnych technik pracy e) Techniki edukacyjne zwiększające świadomość na temat przemocy - weryfikacja stereotypów społecznych
14. Problemy wychowawcze a) Problemy w pełnieniu ról społecznych • Role społeczne dzieci z rodzin alkoholowych - studium przypadku • Problem niedostosowanie • Rozbudowana sieć społeczna pomocą w walce z kryzysem b) Problem bezrobocia w rodzinie • Aktywizacja bezrobotnych • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu c) Problematyka uzależnień w rodzinie • Charakterystyka problemu, przeciwdziałanie i wsparcie w samodzielnym szukaniu pomocy d) wykorzystywania wiedzy na temat funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym oraz osób uzależnionych i współuzależnionych e) problematyka zaburzeń psychicznych w rodzinie

ZJAZD V
 STUDIUM ROZUMIENIA RODZINY
15. Analiza potrzeb i problemów rodziny a) problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców b) nieprawidłowych postawy rodzicielskich c) problemów wychowawczych d) problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej e) specyfiki rodziny dotkniętej różnymi dysfunkcjami
16. Sporządzanie planu pracy z rodziną a) analiza sytuacji rodziny z określeniem zasobów rodziny oraz trudności b) okreslenie celów pracy z rodziną c) sporządzenie planów pracy z rodziną d) monitoring i ewaluacja pracy z rodziną
17. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny a) rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze b) rozwój umiejetności radzenia sobie z trudnościami w podejmowaniu ról społecznych

ZJAZD VI
WPŁYW SYTUACJI KRYZYSOWYCH W RODZINIE NA ROZWÓJ DZIECKA
18. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka. • Wychowanie jako system wychowawczy określonej instytucji, np. szkoły, rodziny • Wychowanie traktowane jako przebieg rozwoju wychowanka - jako kształtowanie się jego psychiki • Wychowanie traktowane jako produkt, efekt oddziaływań wychowawczych. • Proces wychowania • Psychologiczna problematika celu wychowawczego, sytuacji wychowawczych oraz skuteczności wychowania a) Charakterystyka problemów rozwoju dziecka oraz wpływ sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka • Poznanie podstaw psychologii człowieka i funkcjonowania w stresie • Kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży jako naturalne zjawisko, wiążące się z procesem przemian, dokonującym się w trakcie drogi życiowej człowieka Podstawowe kryzysy sytuacyjne i ich wpływ na sfery rozwojowe dziecka

PRACA Z RODZINĄ Z PROBLEMEM CHOROBY LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
19. Problematyka opieki nad niepełnosparwnym dzieckiem a) Zadania i uprawnienia asystenta rodziny w tym dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych b) Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
20. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania a) charakterystyka problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży b) charakterystyka zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży c) formy i metody możliwości wspomagania rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

ZJAZD VII
 INTERWENCJA KRYZYSOWA W RODZINIE
21. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie • Ocena – diagnoza w interwencji kryzysowej b) Zdobycie podstaw wiedzy na temat modeli sytuacji kryzysowych • Teorie i modele interwencji kryzysowej c) Dynamika kryzysu w rodzinie, funkcjonowanie w kryzysie • Ćwiczenia praktyczne w prowadzenie interwencji kryzysowej w: - kryzysie rozwojowym (kryzys małżeński, rodzinny, wieku średniego) - kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa - kryzysie uzależnień d) 6-etapowy model interwencji kryzysowej w rodzinie • Zasady prowadzenia, cele, ćwiczenia praktyczne e) Przebieg interwencji kryzysowej w rodzinie.

ZJAZD VIII
INTERWENCJA KRYZYSOWA W RODZINIE
22. Przebieg interwencji kryzysowej w rodzinie • Narzędzia interwencyjne • Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej, ćwiczenia praktyczne • System oceny selekcyjnej - Formularz Oceny Selekcyjnej, ćwiczenia praktyczne • Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej, ćwiczenia praktyczne

ZJAZD IX
STUDIUM PRACY Z RODZINĄ
23. Przygotowanie do pracy z rodziną a) Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego • spodziewane efekty, zakres działań oraz role wszystkich osób.
24. Edukacja zdrowotna a) Promocja zdrowia rodziny - orientacja na wartości b) Wartości uniwersalne- człowiek jako jedność psycho – fizyczna c) Zachowania zdrowotne w polskich rodzinach d) Promocja zdrowia na różnych fazach cyklu życia rodziny 25. Metodyka pracy asystenta a) Udzielanie informacji o możliwościach korzystania z pomocy i usług różnych instytucji w zależności od potrzeb: świetlice, kluby zainteresowań, przychodnie i poradnie i inne b) Pomoc rodzinie w rozszerzaniu kontaktów, poszukiwania nowych możliwości: osob czy instytucji
26. Narzędzia i techniki pracy z rodziną a) Posługiwanie się podstawowymi technikami wykorzystywanymi w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach b) Tworzenie indywidualnych planów pracy z rodziną: identyfikowanie celów, motywowanie i weryfikowanie

ZJAZD X
STUDIUM PRACY Z RODZINĄ
27. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą 
28. Metody pracy z rodzicami
29. Projekt socjalny w pracy z rodziną a) Zapewnienie długofalowości oddziaływań i stabilizacji prowadzonego programu. b) Budowanie lokalnej współpracy wielu instytucji i organizacji zajmujących się pomocą środowiskom zmarginalizowanym.
30. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży a) Formy samorozwojowe, grupy rówieśnicze, koła zainteresowań- aktywne poszukiwanie form wsparcia i rozwoju
31. Pielęgnacja niemowląt i dzieci a) Przygotowanie młodych rodziców do prawidłowej opieki nad swoimi dziećmi b) Motywowanie rodziców do zdobywania wiedzy z zakresu rozumienia potrzeb niemowląt i dzieci starszych

PRAKTYKI:
ZAPOZNANIE SIĘ Z SYSTEMEM FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ PRACĘ Z RODZINĄ, W FORMIE PRAKTYK W INSTYTUCJI (30H)
1. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
2. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
3. Praktyka umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej w rodzinie
 
 
Rekrutacja on-line:

- Aktualności -

Studium Asystenta Rodziny

Rekrutacja rusza już 03.10.2015.